Ohau Automotive

Open Tuesday to Thursday, 8.30 to 4.30

Phone: 06 368 7489

Mobile: 027 240 4456